RÝCHLY KONTAKT
0905 819 969

EkoSpektrum, s.r.o.
Barčianska 68
040 17 Košice

Tel. 0905/819 969

eko@ekospektrum.sk

Podpora poľnohospodárom

Na prispôsobenie sa náročným normám v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a životných podmienok zvierat.

V oblasti životného prostredia bola do legislatívy ŽP transponovaná nitrátová smernica 91/676 ES o ochrane povrchových a podzemných vôd. 'Nitrátová direktíva' je súborom opatrení smerujúcich k zníženiu možností znečistenia vodných zdrojov (povrchových aj podzemných) dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať z minerálnych hnojív, a z hospodárskych hnojív (maštaľný hnoj, hnojovica, močovka) a to vtedy, keď sú aplikované v nadmerných dávkach a v nesprávnom čase, alebo keď sú zlé uskladňované.

Citlivé a zraniteľné oblasti boli na území SR vyčlenené Nariadením vlády SR č. 617/2004 Z.z. zo dňa 27.10.2004.Za citlivé oblasti sa ustanovujú vodné útvary povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky alebo týmto územím pretekajú. Za zraniteľné oblasti, sa ustanovujú pozemky poľnohospodársky využívané v katastrálnych územiach obcí, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1. uvedeného Nariadenia vlády SR. Poľnohospodárske subjekty hospodáriace v spomínaných územiach sú povinné rešpektovať osobitné zásady hospodárenia.

Opatrenia Programu poľnohospodárskych činností musia byť splnené do 30.6.2008, najmä:

  1. Skladovacie nádrže hospodárskych hnojív musia byť nepriepustné a musia presahovať objem vyprodukovaného hospodárskeho hnojiva v čase, keď je jeho aplikácia do poľnohospodárskej pôdy zakázaná, okrem prípadov, ak sa preukáže, že množstvo presahujúce kapacitu bolo zlikvidované spôsobom, ktorý nepoškodzuje životné prostredie.
  2. Kapacita skladovacích nádrží pre hospodárske hnojivá musí byť zabezpečená pre 6-mesačnú produkciu.

Potreba skladovacích kapacít maštaľného hnoja, močovky a hnojovice na dobu 6 mesiacov na jedno zviera je uvedená v prílohe Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR číslo 392/2004 Z.z. z 23. júna 2004, ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.

Poľnohospodársky subjekt, ktorý hospodári v zraniteľnom území, je povinný dodržiavať Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach a Kódex správnej poľnohospodárskej praxe - ochrana vôd.