RÝCHLY KONTAKT
0905 819 969

EkoSpektrum, s.r.o.
Barčianska 68
040 17 Košice

Tel. 0905/819 969

eko@ekospektrum.sk

Ponuka služieb našej spoločnosti

 • Skúšky tesnosti
   • kanalizačných potrubí,
   • vodovodov,
   • nádrží,
   • žúmp,
   • ČOV.
 • Izolácie
   • skladov ropných látok,
   • stáčacích plôch čerpacích staníc,
   • špeciálne izolácie odolávajúce ropným a chemickým produktom,
   • vložkovanie jednoplášťových nádrží na ropné produkty a chemické látky,
   • fóliou (zváraním s následnou skúškou tesnosti),
   • plastovými doskami PE a PP (zváraním s následnou skúškou tesnosti),
   • hydroizolácie kryštalickými náterovými hmotami proti tlakovej vode až 1250 kPa,
   • betónových plôch a nádrží špeciálnymi hmotami.
 • Rekonštrukcie žúmp pre poľnohospodárov - Plnenie noriem
   • podpora poľnohospodárom,
   • dodávka a montáž zariadení na meranie výšky hladiny, zariadení zabezpečujúcich nádrže proti preplneniu a signalizačných zariadení.
 • Výroba dvojplášťových nádrží a žúmp.
 • Dodávka a montáž technológií čerpacích staníc, potrubných rozvodov a armatúr, zariadení na meranie výšky hladiny, zariadení zabezpečujúcich nádrže proti preplneniu.
 • Čistenie nádrží olejového hospodárstva, žúmp, lapolov, sedimentačných jám, lapačov tukov, potrubí, šácht, priemyselných objektov a pod.
 • Likvidácia nebezpečného odpadu.
 • Vložkovanie jednoplášťových nádrží na ropné produkty a chemické látky s trvalou indikáciou priestoru medzi pôvodným plášťom nádrže a PVC vložkou.
   • Na základe sprísnených požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení vodného zákona 364/2004 SR a vyhlášky MŽP SR č. 556/2002 Z. z. § 10, je uskladňovanie nebezpečných látok (ropných látok, hnojív atď.) v jednoplášťových nádržiach v súčasnej dobe nevyhovujúce a pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia neakceptovateľné!
 • Rekonštrukcie nádrží na PHM.
 • Oprava a servis výdajných stojanov na PHM.
 • Certifikácia TÜV.
 • Nedeštruktívne skúšanie materiálov.
 • Inštalácia ČOV.
 • Práce mininakladačom TOYOTA.
 • Výroba prestrešení nad vchody budov.
 • Plavecké bazény.
 • Hydroizolácie základov domov.
 • Epoxidové podlahy.
 • Zváranie plastov a fólií.
 • Zváranie nerez, hliník.