RÝCHLY KONTAKT
0905 819 969

EkoSpektrum, s.r.o.
Barčianska 68
040 17 Košice

Tel. 0905/819 969

eko@ekospektrum.sk

Legislatíva

Nutnosť vykonávania skúšok tesnosti len certifikovanou osobou podľa Zákona č. 364/2004

Opatrenia programu poľnohospodárskych činnosti, Nitrátová smernica 91/676 ES o ochrane povrchových a podzemných vôd.

Na základe sprísnených požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení vodného zákona 364/2004 SR a vyhlášky MŽP SR č. 556/2002 Z. z. § 10, je uskladňovanie nebezpečných látok (ropných látok, hnojív atď.) v jednoplášťových nádržiach v súčasnej dobe nevyhovujúce a pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia neakceptovateľné!

Ustanovenie § 35 Vodného zákona 364/2004 Z. z. - Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov sa týka najmä POĽNOHOSPODÁROV, ktorí musia zabezpečiť skladovanie hnojív (močovka, hnojovica a maštaľný hnoj) vo vyhovujúcich nádržiach s kontrolným systémom.