RÝCHLY KONTAKT
0905 819 969

EkoSpektrum, s.r.o.
Barčianska 68
040 17 Košice

Tel. 0905/819 969

eko@ekospektrum.sk

Výkon skúšok nepriepustnosti na vodárenských objektoch

Nutnosť vykonávania ST len Certifikovanou osobou

Vodný zákon [ 1 ] č. 364/2004 Z.z. Slovenskej republiky ukladá užívateľom objektov, v ktorých sa nachádzajú znečistené a iné kvapaliny (mimo pitnej a úžitkovej vody) vykonávať pravidelnú kontrolu technického stavu týchto objektov a následné skúšky nepriepustnosti. Citujeme zo zákona:

Zákon č. 364/2004 Z.z. SR z 13. mája 2004
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

§ 1

Účel a predmet úpravy

(1) Tento zákon vytvára podmienky na
a) všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine,
b) zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd,
c) účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd,
d) manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek,
e) znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha,
f) zabezpečenie funkcií vodných tokov,
g) bezpečnosť vodných stavieb.

(2) Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.

§ 39

Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

(1) Za zaobchádzanie s nebezpečnými látkami sa na účely tohto zákona považuje výrobný proces alebo iná činnosť, pri ktorej sa tieto látky vyrábajú, spracúvajú, používajú, prepravujú a skladujú alebo sa s nimi zaobchádza iným spôsobom.

(2) Ten, kto zaobchádza s nebezpečnými látkami, je povinný dodržiavať osobitné predpisy, ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Ak zaobchádzanie s nebezpečnými látkami z hľadiska ochrany vôd neupravujú osobitné
predpisy, je ten, kto s takýmito látkami zaobchádza, povinný urobiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu. Takýmito opatreniami sú najmä:
a) umiestňovať stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo do stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku,
b) používať len také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania s nebezpečnými látkami, ktoré sú vhodné aj z hľadiska ochrany vôd,
c) zabezpečovať prevádzku stavieb a zariadení zamestnancami oboznámenými s osobitnými predpismi, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami z hľadiska ochrany vôd,
d) pravidelne vykonávať kontroly skladov a skládok, skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu nebezpečných látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu,
e) vybudovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku nebezpečných látok, na pravidelné hodnotenie výsledkov sledovania a oznamovať výsledky orgánu štátnej vodnej správy,

f) ďalšie opatrenia potrebné podľa charakteru nebezpečnej látky a spôsobu zaobchádzania s ňou.

(3) Ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými škodlivými látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými škodlivými látkami v množstve väčšom ako 1 m 3 alebo zaobchádza s tuhými obzvlášť škodlivými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými obzvlášť škodlivými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m 3, je povinný vykonať okrem opatrení uvedených v odseku 2 aj tieto opatrenia:
a) zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov,
b) vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku nebezpečných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.

(4) Orgán štátnej vodnej správy môže uložiť tomu, kto zaobchádza s nebezpečnými látkami v množstve uvedenom v odseku 3, povinnosť monitorovať ich vplyv na podzemné vody a spôsob oznamovania jeho výsledkov.

(5) Ak je zaobchádzanie s nebezpečnými látkami spojené so zvýšeným nebezpečenstvom ohrozenia kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, môže orgán štátnej vodnej správy uložiť tomu, kto zaobchádza s nebezpečnými látkami v množstve menšom, ako je ustanovené v odseku 3 prvej vete, vykonať opatrenia podľa odseku 3 písm. a) a b), prípadne uložiť aj povinnosť monitorovať vplyv zaobchádzania s nebezpečnými látkami na podzemné vody.

(6) Kontrolu a skúšky tesnosti podľa odseku 2 písm. d) môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšania.

(7) S použitými obalmi nebezpečných látok sa zaobchádza ako s nebezpečnými látkami.

(8) Ten, kto zaobchádza s obzvlášť škodlivými látkami, je povinný viesť záznamy o druhoch týchto látok, ich množstvách, časovej postupnosti zaobchádzania s nimi, obsahu ich účinných zložiek a ich vlastnostiach najmä vo vzťahu k vodám, k pôdnemu a horninovému prostrediu súvisiacemu s vodou; tieto informácie poskytne ročne orgánu štátnej vodnej správy najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka a na požiadanie poverenej osobe.

(9) Ak nedôjde k trvalému zhoršeniu kvality vôd, môže orgán štátnej vodnej správy povoliť použitie škodlivých látok v nevyhnutnej miere a na obmedzený čas
a) na úpravu a udržiavanie vodného toku,
b) na kŕmenie vodnej hydiny, rýb a iných vodných živočíchov,
c) na dezinfekciu vody používanej na rekreačné kúpanie,
d) na odstránenie nežiaducej vegetácie alebo škodlivých živočíchov vo vode,
e) na odstránenie znečistenia z pôdy a podzemných vôd
f) ako indikátorové látky pri
1. meraní prietoku vody a zisťovaní smeru prúdenia vody,
2. hydrodynamických skúškach podzemných vôd.

(10) Umývať motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo odkrytých podzemných vodách, alebo na miestach, z ktorých by uniknuté pohonné látky alebo mazivá mohli vniknúť do povrchových vôd a do podzemných vôd, je zakázané.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vykonávacia vyhláška [ 2 ] č.100/2005 Z.z. Slovenskej republiky bližšie vymedzuje spôsob výkonu činnosti a určuje intervaly kontroly.

Vodný zákon 364/2004Z.z. Slovenskej republiky v § 39 čl. 6 ukladá povinnosť, že všetky odborné činnosti spojené s kontrolou technického stavu a súvisiacimi skúškami musí vykonávať certifikovaný odborník. V ponímaní sústavy odbornej kvalifikácie certifikovaných odborníkov pre nedeštruktívne skúšanie sa jedná o odborníka – samostatného defektoskopického pracovníka s kvalifikáciou v odbore skúšania netesností s 2. kvalifikačným stupňom podľa európskej normy [ 3 ] EN 473 Nedeštruktívne skúšanie. Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov nedeštruktívneho skúšania. Všeobecné princípy.

Poznamenávame, že uvedená norma bola prevzatá do sústavy Slovenských technických noriem (STN) a jej používanie a akceptácia je v Slovenskej republike povinná.

Záver:


Kontrolu technické stavu a skúšky nepriepustnosti všetkých objektov a potrubí, v ktorých sú uskladnené (nádrže, záchytné vane, septiky a pod.) a prúdia nimi (potrubia) kvapaliny, ktoré sú v kategorizácii chápané ako nebezpečné látky (všetky kvapaliny mimo pitnej a úžitkovej vody) musí vykonávať certifikovaný odborník s certifikátom NDT LT AB s 2. kvalifikačným stupňom.

Toto stanovisko sa vydáva na žiadosť p. Mariana Čigaša, samostatného defektoskopického pracovníka NDT LT AB 2. st.

Vypracoval :
Ing. Peter Žúbor
Level III
NDT - LT ABC


Použité dokumenty:

[ 1 ] Zákon č.364/2004 Z.z. SR o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

[ 2 ] Vyhláška č.100/2005 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

[ 3 ] STN EN 473:2002 Nedeštruktívne skúšanie. Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov
nedeštruktívneho skúšania. Všeobecné princípy

[ 4 ] STN (ČSN) 75 0905 Skúšanie vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží

[ 5 ] STN EN 1610:1999 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk